Zaproszenie do konkursu fotograficznego

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Koło Miejskie im. R. Niemczyka w Żywcu.

Oto regulamin konkursu:

Regulamin XVI Konkursu Fotograficznego „ SZUKAJĄC PIĘKNA W GÓRACH”
 
Organizator:

Koło Miejskie PTTK im. inż. R. Niemczyka w Żywcu

Cel konkursu:
-Kształtowanie świadomości regionalnej , turystycznej i naukowej
– Poznanie możliwości twórczej amatorów fotografii

Warunki udziału:
1 .W konkursie mogą brać udział fotografowie amatorzy, członkowie PTTK jak też wszyscy chętni.
2. Fotografie muszą nawiązywać do tematu konkursu czyli przedstawiać piękno w terenie górskim.
3. Fotografie muszą dotyczyć obszaru Polski.
4. Każda fotografia powinna być opatrzona godłem (pseudonim lub logo autora) oraz opisem miejsca i czasu wykonania fotografii, oraz krótką informacją co przedstawia zdjęcie.
5. Do zestawu lub pojedynczej fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem lub logo autora i zawierającą jego dane osobowe: imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu, logo oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DZ. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm.) Należy też podpisać się pod powyższym oświadczeniem.
6.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 fotografii o wymiarach 15×21 cm.
7. Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalny terminie do dnia 31 października 2015r. w siedzibie Koła Miejskiego PTTK w Żywcu ul. 3 Maja 16. w kopercie z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY 2015”
Zdjęcia można również przesyłać w formie cyfrowej:
Rozdzielczość 1500 x 1125 pcx
Opis i oświadczenie jak w pkt 3, 4 i 5.
Adres e-mail: pttk.zywiec.1950@gmail.com

8. Prace posiadające uchybienia formalne nie będą oceniane.
9. Ocena prac:
– Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
– Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
– Decyzje komisji są ostateczne.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie w siedzibie PTTK w Żywcu. W spotkaniu tym uczestniczą wszyscy biorący udział w konkursie (Organizator nie wysyła wcześniej indywidualnych informacji o zajętych miejscach i przyznanych nagrodach. Szczegółowe informacje ukażą się w późniejszym terminie na stronie internetowej koła i w gablotce przy siedzibie PTTK).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac w publikacjach promocyjnych oraz w działalności organizatora konkursu tj. Koła Miejskiego PTTK. Fotografie biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Złożenie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją regulaminu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*